Integriteit

Waarom een integriteitsbeleid?

Mitros heeft een belangrijke maatschappelijke taak: het zorgen voor goede huisvesting, vooral voor mensen met een laag inkomen. Dit vraagt om professionaliteit, integriteit, betrouwbaarheid en transparantie van de organisatie. Zeker in een regio waar de woningnood groot is.

Ons imago hangt samen met de beeldvorming rondom integriteit. Maar alleen het hebben van beleid is niet voldoende. Het moet leven in de organisatie en bij de medewerkers. Er moet continu aandacht voor zijn, in werkoverleggen, functioneringsgesprekken en bij werving en selectie van nieuwe medewerkers of inleenkrachten.

Medewerkers moeten zich er bewust van zijn op welke vlakken wij risico lopen. En wat de gevolgen zijn als je je niet houdt aan het de integriteitscode.
Als wij de buitenwereld willen laten zien dat wij een professionele en integere organisatie zijn, dan moet dit van binnenuit komen. De hele organisatie moet erop gericht zijn om zo eerlijk, transparant en integer mogelijk te werken. Daarom hebben wij een integriteitscode: de Negen Gouden Regels. Deze code biedt houvast en geeft duidelijkheid over hoe wij omgaan met bepaalde situaties.

Negen gouden regels

In ‘Negen gouden regels’ staat wat wij verstaan onder integriteit. Het is geen dichtgetimmerd reglement, maar gaat over het nemen van eigen verantwoordelijkheid en gezond verstand.

Er staat niet over elk onderwerp precies in wat wel en niet mag. Dat kan en moet ook niet. Eén van de uitgangspunten is eigen verantwoordelijkheid. Daarbij past geen veelheid aan regels. Een tweede uitgangspunt is integriteitskwesties zoveel mogelijk bespreekbaar maken met collega's en leidinggevenden.

Onze integriteitscode bestaat uit 2 basisprincipes en 9 gouden regels passend bij 9 basisthema’s voor het werken bij Mitros.

Basisprincipes

 • Ik weet heel goed wat integer is en handel daarnaar. Ik ben zelf verantwoordelijk voor mijn integer handelen.
 • Ik sta voor de grootst mogelijke transparantie over integriteit en integriteitsvraagstukken.

9 gouden regels

 1. Ik behandel huurders en collega’s met respect en gebruik informatie over hen alleen wanneer dit voor mijn werk noodzakelijk en toegestaan is;
 2. Ik verstrek geen financiële middelen, leningen of andere zaken aan huurders die ten gelde kunnen worden gemaakt en behartig geen financiële belangen van huurders;
 3. Ik selecteer leveranciers om mee samen te werken op objectieve gronden;
 4. Ik neem alleen een (relatie)geschenk aan als het bescheiden van omvang is en een blijk is van persoonlijke waardering voor iets wat ik gedaan heb;
 5. Ik neem alleen een uitnodiging voor een bijeenkomst, evenement, feestelijke gelegenheid of reisje/excursie aan als dit voor mijn werk noodzakelijk is;
 6. Ik doe geen privé zaken met toeleveranciers van Mitros, tenzij hiermee door Mitros collectieve afspraken zijn gemaakt waardoor elke collega dezelfde voordelen ontvangt of tenzij de directie expliciet toestemming heeft verleend;
 7. Ik realiseer me dat de middelen van Mitros bedrijfsmiddelen zijn en ben terughoudend in het privégebruik ervan;
 8. Ik kan wel werkzaamheden voor anderen/externen doen, als dat maar geen huurder of relatie van Mitros is en ik zorg er daarbij altijd voor het belang van Mitros niet te schaden;
 9. Ik heb dezelfde kans als andere huurders/klanten bij de verhuur en verkoop van woningen en bedrijfspanden door Mitros.

Protocollen en regelingen
De meeste regels doen dus een beroep op eigen verantwoordelijkheid. Enkele zaken vragen echter wel om duidelijke regels. Soms is dit zelfs wettelijk verplicht. Hiervoor hebben we aparte regelingen en protocollen. Bijvoorbeeld voor de selectie van leveranciers, het gebruik van de bedrijfsbussen, een protocol ongewenste omgangsvormen en een privacyreglement.

Voor het vermoeden van overtreding van het integriteitsbeleid heeft Mitros een Vertrouwenspersoon Integriteit en een klokkenluidersregeling.
Een medewerker kan een vermoeden van een misstand ook extern melden bij het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties.

Meldprocedure bij vermoeden van een misstand

We hebben voor onze medewerkers een Meldprocedure bij vermoeden van een misstand (voorheen klokkenluidersregeling). Hierin staat beschreven hoe je op een goede en veilige manier melding kunt doen van een eventueel vermoeden van een misstand bij Mitros. Bijvoorbeeld een overtreding van het integriteitsbeleid. De meldprocedure is gebaseerd op de standaardregeling van de Stichting van de Arbeid en voldoet daarmee aan alle vereisten.

Vertrouwenspersonen

Bij Mitros hebben we twee vertrouwenspersonen integriteit. Dit zijn medewerkers die hiervoor zijn opgeleid. Een medewerker kan een vermoeden van een misstand ook melden bij het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties.

Voor ongewenste omgangsvormen (seksuele intimidatie, pesten, agressie, geweld en discriminatie) kunnen medewerkers terecht bij een externe vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen .